Algemene voorwaarden

Docomar BV
Laan der Techniek 10
3903 AT VEENENDAAL  
 
ARTIKEL 1. Algemeen:

1.       Deze algemene voorwaarde maken deel uit van al onze aanbiedingen tot en overeenkom­sten inzake het verrichten van leveringen en diensten.  
2.       Alle bepalingen van deze voorwaarden zijn derhalve tussen partijen van kracht, voorzo­ver niet door beide hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk is afgewerkt.  
3.       Een verwijzing door de opdrachtgever naar eigen inkoop, aanbiedings- of andere voor­waarden wordt door ons uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4.       Onder Docomar BV, zoals bovenstaand vermeld, wordt in deze voorwaarden verstaan : zowel Docomar BV als Docomar 2 BV.  

ARTIKEL 2. Aanbieding en overeenkomst:    

1.      Onze aanbiedingen zijn maximaal 30 dagen bindend en daarna vervallen.  
2.      Indien een overeenkomst wordt gesloten naar aanleiding van en door de opdrachtgever verstrekte opdracht, komt de overeenkomst tot stand, doordat wij de opdracht schrifte­lijk hebben bevestigd of bij niet schriftelijke opdrachtbevestiging met de uitvoering van de werkzaamheden zijn begonnen.
3.      Wij zijn bevoegd om, indien wij dit noodzakelijk dan wel wenselijk achten, voor een juiste uitvoering van de aan ons verstrekte opdracht en na overleg met de opdrachtgever, bij    uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan de opdrachtgever zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.
4.      De opdrachtgever is gehouden ons tijdig alle informatie en bescheiden te verschaffen welke nodig zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst.
5.       Bij het verlenen van een opdracht door de klant accepteert hij de algemene Voorwaarden.  

ARTIKEL 3. Prijzen:

1.      Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen:   - netto contant voor levering af fabriek, waaronder wordt verstaan levering gereed ter verlading:- exclusief B.T.W., invoerrechten, andere belastingen, heffingen, rechten en verzeke­ringen.
2.       De door ons opgegeven prijzen zijn gesteld in Nederlandse valuta (Euro’s) en exclusief de omzet­belasting (B.T.W.). Indien prijzen niet in Euro’s zijn wordt dit duidelijk aangegeven.
3.       Is een prijs per gewicht opgegeven dan wordt onder dit gewicht verstaan het gewicht voor bewerking.
4.       Bij een opdracht met een looptijd langer dan drie maanden kunnen prijsbepalende factoren worden doorberekend aan de opdrachtgever, tenzij voor de desbetreffende opdracht uitdrukkelijk een vaste prijs geldt. Indien de prijsverhoging meer dan 10 % bedraagt heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst middels een schriftelijke verklaring te ontbinden. De ontbinding dient direct na kennisneming van de prijsverhoging door de opdrachtgever te geschieden.
5.       Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, binden ons slechts indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.
6.       Voor transacties waarvoor naar aard en omvang geen offerte of opdrachtbevestiging wordt verzonden wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen 8 werkdagen.
7.       Elke overeenkomst wordt onzerzijds aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de opdrachtgever uitsluitend te onzer beoordeling - voldoende kredietwaardig schijnt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.
8.       Wij zijn gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de opdrachtgever zekerheid te eisen dat zowel aan betalings- als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.

ARTIKEL 4. Uitvoering van het werk:

1.      De uitvoering geschied conform ten tijde van onze aanbieding van kracht zijnde normen.
2.       Bij onze aanbiedingen wordt er van uitgegaan dat:A)  De goederen binnen vier weken na opdracht aangeleverd worden.B)  De goederen worden aangeleverd in die staat zoals afgesproken en waarvoor     een overeenkomst is gemaakt. Bij afwijking komt de bestaande overeenkomst te     ver­vallen en wordt er een nieuwe overeenkomst overeengekomen.
3.      Indien de opdracht is voltooid en er een vervolg opdracht voor wordt gegeven door opdrachtgever en/of derden moet de opdrachtgever dat schriftelijk aan ons mededelen.    Indien de opdrachtgever zulks niet voor onze overeenkomst schriftelijk heeft medege­deeld, hebben wij het recht onze overeenkomst ter zake aan te passen.   Bovendien is in een dergelijke situatie een nieuwe overeenkomst van kracht.  

ARTIKEL 5. Keuring en reclames:                    

1.       Indien dit uitdrukkelijk in de opdracht is vermeld, is de opdrachtgever bevoegd binnen 14 dagen na het bericht van gereed komen van de opdracht de goederen in ons bedrijf te keuren, bij gebreke waarvan de goederen als goedgekeurd gelden.
2.       Is geen keuring in ons bedrijf overeengekomen, dan is de opdrachtgever bevoegd binnen 14 dagen na onze aflevering van de goederen te reclameren over de kwaliteit van de geleverde goederen, bij gebreke waarvan de goederen als goedgekeurd gelden.
3.       Opdrachtgever dient ons ten allen tijden in staat te stellen door hem gestelde gebreken in de geleverde goederen te onderzoeken. Bij terechte reclames zullen wij de bewerking in ons bedrijf op onze kosten opnieuw verrichten.
4.       Indien na onze bewerking (en) door derden enige anderen bewerking (en) aan de goede­ren worden uitgevoerd zijn wij niet aansprakelijk voor alsdan optredende gebreken.
5.        Voorzover geen overeenstemming tussen opdrachtgever en ons wordt bereikt over         de keuringsresultaat of over de gerechtvaardigheid van een reclame, zal een bindend         advies op kosten van ongelijk gevraagd worden aan een in onderling overleg aan te         wijzen keuringsinstantie(s).    

ARTIKEL 6. Aansprakelijkheid:

1.      Voor schade uit of in verband met leveringen en/of dienstverleningen door of         vanwege ons aan de opdrachtgever,  een en ander in de ruimste zin, waarvoor wij rechtens aansprakelijk kunnen wordengehouden, geldt voor zover dwingendrechtelijke bepalingen niet anders meebrengenhet navolgende:
2.      Alleen de schade komt voor vergoeding in aanmerking waarvan de opdrachtgever onomstotelijk heeft aangetoond dat deze het gevolg is van een omstandigheid of gebeur­tenis waarvoor wij rechtens aansprakelijk kunnen worden gehouden.
3.      Schade, voor zover bestaande uit gederfde winst of verminderde opbrengst, komt in geen geval voor vergoeding in aanmerking.
4.      Andere schade dan onder 3 genoemd wordt vergoed tot maximaal 100 % van onze netto omzet waarde (zijn de bruto-omzet waarde minus de BTW) van de levering of de dienst- verlening waarop de schade direct betrekking heeft, met dien verstande dat van deze schade nimmer meer vergoed wordt dan € 12.500,-
5.      De onder 4 genoemde vergoeding geldt voor alle schadegevallen tezamen die uit een levering of een dienstverlening waarop de schade direct betrekking heeft, voortvloeien.  
6.       Onverminderd het in de aanhef in de voorgaande leden bepaalde komt alleen voor ver­goeding in aanmerking schade die geleden en waarvan blijkt binnen 14 dagen na afleve­ring schriftelijk aan ons is gemeld.  Op straffe van geheel verval van het recht op schadevergoeding wordt alle gewenste medewerking verleend bij het onderzoek naar oorzaak, aard en omvang van de schade    waarvoor een vergoeding wordt gevorderd.   Verrekening met niet door ons erkende of niet onherroepelijk in rechte vastgestelde schadevorderingen is niet toegestaan.
7.       De opdrachtgever vrijwaart ons tegen vorderingen van derden uit welke hoofden dan ook die stellen schade te hebben geleden door een goed en/of dienst die wij aan of vanwege de opdrachtgever hebben geleverd respectievelijk verleend, behoudens voor zover de opdrachtgever aantoont dat wij uit hoofden van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden in de verhouding tot de opdrachtgever voor die schade aanspra­kelijk zijn te houden en die schade aan de opdrachtgever hebben te vergoeden.
8.       Wij zijn niet aansprakelijk voor aantallen van massa-artikelen.
9.        Het risico van verlies, vernietiging van en/of schade aan goederen, die ter bewerking op onze panden verblijven blijft bij de opdrachtgever.
10.      Opdrachtgevers leveren hun goederen aan volgens de normen die vermeld staan in het GMP+ handboek van Docomar BV.11.       De goederen van de opdrachtgever liggen voor zijn rekening en risico in opslag.  

ARTIKEL 7. Levertijd:      

1.       De door ons opgegeven leveringstermijn is nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Enkele overschrijdingen van de leveringstermijn doet ons nog niet in verzuim zijn, zulks is pas het geval, indien wij na afloop van de door ons opgegeven leveringstermijn de overeenkomst om een aan ons toe te rekenen reden ook niet uitvoeren binnen een door de opdrachtgever schriftelijk aangezegde redelijke termijn.    
2.      De goederen gelden ten aanzien van de levertijd als geleverd, vanaf het moment dat wij de opdrachtgever ervan in kennis hebben gesteld dat de goederen in onze panden ter verzending en/of keuring gereed liggen.
3.       Nadat de goederen als geleverd gelden in de zin van dit artikel, draagt de opdrachtgever het risico voor alle directe en indirecte schade die aan en/of door deze goederen voor ons, de opdrachtgever en/of derden ontstaan.
4.       Indien de opdrachtgever de goederen, die wij aanmelden dat de goederen van onze panden moeten worden verwijderd, niet binnen een week heeft afgehaald, wij het recht hebben de goederen voor rekening en risico van opdrachtgever aan zijn adres af te zenden.

ARTIKEL 8. Verzendingen:

1.        Het vervoer van alle goederen geschieden buiten onze verantwoor­delijkheid en voor rekening van de opdrachtgever, ook in die gevallen, waarin het ver­voer door ons is geregeld.
2.        Eventueel door ons betaalde vrachtkosten worden beschouwd als voorschot ten behoeve van opdrachtgever, die de ter zake betaalde bedragen aan ons dient terug te betalen.  

ARTIKEL 9. Betalingen:    

 1.       Onze factuurbedragen zijn netto contant, betaling dient zonder aftrek plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum in contanten of op een door ons aan te wijzen reke­ning. Opdrachtgever kan zich alleen dan op verrekening beroepen indien, hetzij zijn vordering door ons wordt erkend, hetzij de gegrondheid van die vordering op eenvoudige wijze is vast te stellen.
2.       Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen betalingstermijn betaald, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en hebben wij, zonder enige in gebreke    stelling het recht hem vanaf de vervaldatum rente in rekening te brengen, die steeds 2% hoger zal zijn dan het promesse disconto van de Nederlandse Bank N.V. inclusief    opslagen, met dien verstande, dat deze rente tenminste 6% ‘s jaars zal bedragen. Op­drachtgever zal voorts alle redelijkerwijs noodzakelijke kosten ter verkrijgen van voldoe­ning buiten rechte aan ons verschuldigd zijn, waarbij wij zullen hanteren het incassotarief zoals dat is opgenomen in het door de Nederlandse Orde van Advocaten gehanteerde calculatieschema voor advocatendeclaraties. Indien de incasso van de vorderingen door ons in handen van een advocaat en/of incassobureau wordt gegeven zal de opdrachtgever de door de advocaat aan ons in rekening te brengen kosten moeten vergoeden.  
3.       Wij behouden ons het recht voor, op goede gronden, in afwijking van hetgeen te dien zake is overeengekomen, betaling a contant bij aflevering, betaling vooraf of zekerheids­stelling voor betaling te verlangen of in nog andere zin afwijkende betalingscondities te stellen.  
4.       Betalingen worden in de eerste plaats aangewend voor dekking van de gemaakte kosten en rente en strekken, eerst daarna tot dekking van de levering, met dien verstande, dat    deze betaling steeds met de oudste vervallen facturen worden verrekend.
5.      Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen betalingstermijn betaalt of ander ziens niet voldoet aan enige verplichtingen uit een met ons gesloten overeenkomst    hebben wij het recht de nakoming van onze verplichtingen uit enige met de opdrachtge­ver gesloten overeenkomst geheel op te schorten totdat de opdrachtgever volledig aan zijn verplichtingen heeft voldaan. In het bijzonder hebben wij dan het recht goederen, die de opdrachtgever ter bewerking heeft afgegeven, onder ons te houden totdat opdracht­gever volledig aan zijn verplichtingen heeft voldaan.  

ARTIKEL 10. Ontbinding:

1.       Onverminderde de ons verder toekomende rechten hebben wij het recht, indien wij door overmacht worden verhinderd de overeenkomst uit te voeren of verder uit te voeren, om de overeenkomst door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat wij tot enige schade vergoeding of garantie gehouden zijn. Onder overmacht wordt ten deze verstaan, elke omstandigheid ten gevolge waarvan de nalevering van de overeenkomst redelijkerwijs, door de opdrachtgever niet meer kan worden verlangd, daaronder begrepen oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand, energie- en andere storingen in ons bedrijf dat van onze toeleveranciers en vertraagde leveringen, door welke oorzaak dan ook, van door ons tijdig bestelde, belangrijke materialen, grond- of hulpstoffen of onderdelen.
2.       Indien de opdrachtgever, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichtingen, welke voor hem uit deze of uit enig andere met ons gesloten overeenkomst mocht    voortvloeien, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling, stillegging of liquidatie van (een deel van) het bedrijf van opdrachtgever, word hij geacht van rechts­wege in verzuim te zijn en hebben wij het recht zonder ingebrekestelling de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat wij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zijn, doch onverminderd de ons verder toekomende rechten, in deze gevallen is elke vordering, welke wij ten laste van de opdrachtgever hebben of krijgen, dadelijk en ineens opeisbaar.
3.       Indien wij ingevolge het gestelde in lid 1 of 2 van dit artikel de overeenkomst geheel of ten dele hebben ontbonden hebben wij het recht van de opdrachtgever te verlangen, dat hij de in bewerking zijnde goederen tot zich neemt, tegen de betaling van de in de prijs    gecalculeerde bewerkingen die op het ogenblik van ontbinding uitgevoerd zijn, bij gebre­ke waarvan wij te onzer keuze de goederen voor rekening en risico van de opdrachtgever gedurende 6 maanden zullen opslaan dan wel verkopen na verkrijgen van executoriale titel.  

ARTIKEL 11. Toepasselijk recht:

1.       Alle geschillen met betrekking tot overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn of op overeenkomsten welke daarvan het uitvloeisel zijn,    worden met uitzondering van de geschillen die in art 5 zijn geregeld, in geval de recht­bank bevoegd is, beslecht door de rechtbank in het arrondissement waarin wij gevestigd zijn, partijen onderwerpen zich aan het Nederlandse recht geldend voor het Rijk in Europa.  

ARTIKEL 12. Deze voorwaarden:          

Gedeponeerd op 25-02-2009 bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Utrecht en omstreken te Utrecht onder nummer 30180526

Vragen?

Questions?

Fragen Sie?

Preguntar?

Informeert u gerust naar de mogelijkheden binnen ons bedrijf. Of kom langs, er is altijd verse koffie!

Feel free to inquire about what our company has to offer. Or drop by, we always have fresh coffee!

Informieren Sie sich über die Möglichkeiten unseres Unternehmens. Oder kommen Sie doch einfach vorbei, eine Tasse Kaffee steht immer bereit!

Infórmese de las distintas posibilidades que ofrece nuestra empresa. O si lo prefiere, visítenos en nuestras oficinas donde estaremos encantados de atenderle.

[[nl]]contact[[en]]contact[[de]]kontakt[[es]]contactar