Kwaliteit

Quality

Qualität

Calidad

Voederveiligheid staat hoog genoteerd bij Docomar BV. Wij staan immers aan het begin van de voedselketen.

Feed safety has high priority at Docomar BV. After all, we’re at the start of the food chain.

Docomar BV legt großen Wert auf die Futtersicherheit. Wir stehen in der Nahrungskette immerhin ganz oben.

La seguridad alimentaria es un objetivo prioritario para Docomar BV, porque somos el primer eslabón de la cadena alimentaria.

Om aan te tonen dat wij niet alleen zeggen maar ook doen, zijn beide productielocaties afzonderlijk GMP+FSA gecertificeerd. We voldoen hiermee aan de wettelijke vereisten en sectorspecifieke voorwaarden volgens standaard B1, dat de veiligheid en kwaliteit van de diervoederproducten en diervoederdiensten borgt. 

Omdat wij actief zijn in de voederketen, horen wij aangemeld te zijn bij de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit, toezichthouder van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit:

We zijn geregistreerd bij de NVWA volgens VO. 183/2005 m.b.t. de eisen voor diervoederhygiëne, en volgens VO. 1069/2009 inzake gezondheidsvoorschriften ‘’niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten’’.

De algemene voorwaarden van Docomar B.V., welke gedeponeerd zijn bij de KvK onder nr: 30180526, kunt u vinden door te klikken op onderstaande knop.

To demonstrate that we not say but also do, both production sites are individually GMP+FSA certified. We hereby comply with the legal requirements and sector-specific conditions according to standard B1, which guarantees the safety and quality of the feed products and feed services.

Because we are active in the animal feed chain, we should be registered with the Dutch Food and Consumer Product Safety Authority, supervisor of the Ministry of Agricultre, Nature and Food Quality:

We are registeredbwith the NVWA according to VO.183/2005 with regard to the feed hygiëne requirements, and according to VO. No 1069/2009 on health rules änimal by-products not intended for human consumption".

The general terms conditions of Docomar B.V., which are filed at the Chamber of Commerce under number: 30180526, can be found by clicking on the button below.


Um zu ziegen, dass wir nicht nur sagen, sondern auch tun, sind beide Produktionsstandorte individuell nach GMP+FSA zertifiziert. Hiermit erfüllen wir die gesetzlichen Anforderungen und branchenspezifischen Bedingungen gemäß der Norm B1, die die Sicherheit und Qualität der Futtermittelprodukte und -dienstleistungen gewährleistet.

Da wir in der Futtermittelkette tätig sind, soltten wir bei der niederländischen Behörde für Lebensmittel- und Verbrauchersicherheit, dem Vorgesetzten des Ministeriums für Landwirtschaft, Natur und Lebensmittelqualität, registriert sein:

Wir sind laut VO bei der NVWA registriert. 183/2005 in Bezug auf die Futtermittelhygieneanforderungen und nach VO. Nr. 1069/2009 über die Gesundheitsvorschriften "Nicht für den menschlichen Verzehr bestimmte tierische Nebenprodukte".

Die allgemeinen Geschäftbedingungen von Docomar B.V., die bei der Handelskammer unter der Nummer 30180526 hinterlegt sind, finden Sie durch Anklicken des nachstehenden Buttons.


Para demostrar que no solo decimos sino que también lo hacemos, ambos sitios de producción están certificados individualmente por GMP+FSA. Por la presente, cumplimos con los requisitos legales y las condiciones especificas del sector según la norma B1, que garantiza la seguridad y la calidad de los productos alimenticios y los servicios de alimentación.

Debido a que somos activos en la cadena de alimentación animal, deberíamos estar registrados ante la Autoridad de Seguridad de Productos de Consumo y Consumo de Holanda, supervisor del Ministerio de Agricultura, Naturaleza y Calidad de los Alimentas:

Estamos registrados con la NVWA según VO.183/2005 con respecto a los requisitos de higiene del pienso, y según Vo. No 1069/2009 sobre normas sanitarias "subproductos animales no destinados al consumo humano".

Los términos y condiciones generales de Docomar B.V. , que se encuentran archivados en la Cámara de Comercio el numero 30180526, se pueden encontrat clic en el botón de abajo.

Algemene Voorwaarden

Wij zijn gecertificeerd door

We are certified by

Wir sind zertifiziert von

Estamos certificados por

Certificaten

Certificates

Zertifikate

Certificados

Vragen?

Questions?

Fragen Sie?

Preguntar?

Informeert u gerust naar de mogelijkheden binnen ons bedrijf. Of kom langs, er is altijd verse koffie!

Feel free to inquire about what our company has to offer. Or drop by, we always have fresh coffee!

Informieren Sie sich über die Möglichkeiten unseres Unternehmens. Oder kommen Sie doch einfach vorbei, eine Tasse Kaffee steht immer bereit!

Infórmese de las distintas posibilidades que ofrece nuestra empresa. O si lo prefiere, visítenos en nuestras oficinas donde estaremos encantados de atenderle.

[[nl]]contact[[en]]contact[[de]]kontakt[[es]]contactar